هفت تپه شهرمن

خاطرات مردم خوب هفت تپه

هفت تپه شهرمن

خاطرات مردم خوب هفت تپه

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «چرا میگیم هفت تپه» ثبت شده است

?Why do we say Haft tappeh or seven hills

It was initially assumed that
 due to the discovery of 7 ancient hills in the area
.They have given such a name
فرض اولیه براین بوده که
بخاطر پیداشدن 7 تپه ی باستانی در این ناحیه، به آن چنین نامی داده شده.
:Many of the old residents there know that
Before the revolution, the small towns of the industrial zone
:They were named as follows
Al-Barti (Arabic for party).Simash.Avan.Ilam And a school named Tepti
Well, the names mentioned are 5 and so on
بیشتر ساکنان آنجا می دانند که:
پیش از انقلاب،شهرک های منطقه ی صنعتی، بشکل زیر نامگذاری شده بودند:
البارتی(معرب پارتی).سیماش.آوان.ایلام و مدرسه ای بنام تپ تی.
اما این نامها پنج تا بودند.
Years before the excavations in this area, Allameh Dehkhoda in his dictionary
.He had named it
:he said
سال ها پیش از کاوش های این ناحیه، علامه دهخدا در لغت نامه اش
از آن نام برد و گفت:
Haft Tappeh: The name of one of the southern railway stations in
Fifteen thousand miles from Susa
.And its inhabitants are railway employees
.And that, complicates the puzzle
هفت تپه نام یکی از  ایستگاه راه آهن جنوب است که در پانزده هزار گزی شوش قرار دارد
و ساکنان آن ،کارکنان راه آهن هستند. رجوع شود به لغت نامه دهخدا
و همین موضوع ، کلاف سردرگم معما را پیچیده تر می کند.
,What is clear is the name given, years before the archaeologists in the area
 And even Dehkhoda mentions it
.Such a name was the same as 7 hills
آنچه روشن است، وجه تسمیه نام،سال ها پیش از کار باستان شناسان در منطقه،
 و حتی اشاره دهخدا به آن
چنین اسمی ، همان 7تپه بوده.
,To know this historical-industrial area
Definitely your opinions and experiences
In the field of ancient history,
 a great help to better understand the seven hills
 and the reason for naming
. It will
برای شناخت این منطقه ی تاریخی.صنعتی 
قطعا نظرات و تجارب شما و اساتید فرهیخته
در زمینه ی تاریخ باستان ، کمک شگرفی به
شناخت بیشتر هفت تپه و علت نامگذاری آن خواهد کرد.
?When did Haft Tappeh really become known by that name
.We are waiting for your comments in this regard
With devotion and respect
Arash Mousavi. July 2021
براستی هفت تپه چه وقت بدین نام معروف شد؟
منتظر نظرات شما در این رابطه هستیم.
با ارادت و احترام 
آرش موسوی.تیر 1400